• Förderschullehrer (Professeurs)
  • Förderschulehrer-Referendare (Professeurs-stagaire)
  • Grundschullehrer (Instituteurs d’enseignement fondamental)
  • Grundschullehrer-Referendare (Instituteurs-stagiaire)
  • Lehrbeauftragte (Chargés de cours)
  • Logopäden (Orthophonistes)
  • Sozialerzieher (Educateurs gradués)
  • Erzieher (Educateurs diplômés)